Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden


  Download onze Algemene voorwaarden

  Artikel 1. Definities
  Onder algemene voorwaarden worden de onderhavige voorwaarden verstaan.
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen Handelsonderneming Scheffer en Zn B.V. (Scheffer Witgoedspecialist) met KvK nummer 37046081, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij.
  Onder overeenkomst wordt verstaan zowel een mondelinge, schriftelijke als elektronische overeenkomst tussen de Gebruiker en een Wederpartij.
  Onder offertes en aanbiedingen wordt verstaan een vrijblijvend aanbod door de Gebruiker. Indien er een termijn in een offerte of aanbieding is vermeld, is deze niet meer vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt automatisch wanneer het object waarop de offerte of aanbieding betrekking op heeft niet meer beschikbaar is.
  Onder object wordt in onderhavige voorwaarden verstaan de producten die door Gebruiker worden verkocht.
  Een ondernemer is de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
  De consument is de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met gebruiker.
  Artikel 2. Toepasselijkheid
  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, indien Gebruiker in de uitvoering hiervan derden betrekt.
  Indien de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  Indien Wederpartij gebruik maakt van inkoop- of andere voorwaarden worden die voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.
  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Wederpartij zullen in dit geval zo spoedig mogelijk in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  Indien onduidelijkheid bestaat betreffende de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden in het licht van deze bepalingen.
  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen
  Artikel 3. Inhoud van de overeenkomst
  De overeenkomst kan mondeling overeengekomen worden, maar wordt te allen tijde tevens schriftelijk en/of elektronisch vastgelegd. Beide partijen zullen een exemplaar van de overeenkomst ontvangen.
  Het ontbreken van een schriftelijke en/of elektronische overeenkomst maakt een mondelinge overeenkomst niet nietig.
  De overeenkomst bevat in ieder geval de volgende gegevens:
  gegevens koper;
  soort verkocht object;
  gegevens verkocht object
  overeengekomen verkoopprijs;
  aanbetaling;
  wijze van betaling.
  Artikel 4. Betaling
  Betaling van de verschuldigde aankoopprijs dient vooraf, of bij aflevering van het object, te geschieden. Dit kan door middel van contante betaling in euro’s, betaling per pinpas (debet kaart) of vooraf overmaken op bankrekening van Gebruiker.
  Indien met Wederpartij specifiek is afgesproken dat betaling, gehele of gedeeltelijke, achteraf geschiedt, dient Wederpartij binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur het verschuldigde bedrag te betalen. Indien de factuur niet binnen 30 dagen is voldaan zal de Wederpartij een betalingsherinnering ontvangen waarin de Wederpartij wordt verzocht om alsnog binnen 8 dagen het verschuldigde bedrag te betalen.
  Na het verstrijken van de herinneringstermijn is Wederpartij van rechtswege in verzuim en zal een derde ingeschakeld worden om het verschuldigde bedrag te innen. De in dit geval bijkomende incassokosten zijn voor rekening van de Wederpartij. De incassokosten bedrag 15% van de factuur.
  In geval van iedere wanbetaling van een Wederpartij heeft Gebruiker behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
  Artikel 5. Levering
  Als plaats van levering geldt de plaats die Wederpartij aan gebruiker kenbaar heeft gemaakt.
  Indien levering van een besteld object onmogelijk blijkt te zijn, zal Gebruiker zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen, uiteraard in overleg met Wederpartij. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
  Wederpartij is verplicht het overeengekomen object af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staat of aan hem ter hand wordt gesteld.
  Wederpartij heeft de keuze om het gekochte object zelf af te halen bij Gebruiker, of er kan gebruik worden gemaakt van de service bezorgdienst.
  Wederpartij controleert het gekochte object op beschadigen voordat het object geaccepteerd wordt. Er is sprake van acceptie door Wederpartij zodra Wederpartij met het object de winkel van Gebruiker uit gaat en zodra Wederpartij het object aanvaardt van de bezorgers van Gebruiker door middel van het ondertekenen van de aflever bon. Verantwoording voor de apparatuur na het nakijken hiervan is geheel voor de Wederpartij.
  Artikel 6 Levering beschadigde objecten
  Betreffende het leveren van gebruikte objecten gelden de volgende extra voorwaarden.

  In het geval Wederpartij een beschadigd object aanschaft is sprake van lichte beschadiging aan het object, hetzij lichte fabrieksschade en/of lichte gebruiksschade. De aanwezige schade zal op de factuur vermeld worden.
  In geval er sprake is van verkoop van een beschadigd object kan Gebruiker nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade welke aanwezig is ten tijde van de verkoop en op de factuur is vermeld.
  Artikel 7. Bezorgen
  Wederpartij heeft de keuze om gekochte objecten door Gebruiker te laten bezorgen.
  De bezorgdienst van Gebruiker is een extra service waar geen vergoeding voor wordt gevraagd. Dit komt erop neer dat bezorgen inhoudt dat het gekochte object aan de deur/ drempel van Wederpartij wordt bezorgd.
  Indien Wederpartij wenst dat dat de bezorgers van Gebruiker het gekochte object op de juiste plaats van Wederpartij verplaatsen, geschiedt dit geheel op eigen risico van Wederpartij. Gebruiker is dat ook niet aansprakelijk voor eventuele schade welke door Wederpartij wordt geleden door het op de juiste plaats zetten van het gekochte object.
  In het geval van art 6 lid 3 dienen doorgangen (deuren, trappen e.d.) dit toe te laten (geen obstakels, voldoende breedte), Wederpartij is hier verantwoordelijk voor.
  Het risico van eventuele schade aan het object tot het moment van bezorging berust bij Gebruiker. Indien er aan het object in dit stadium schade ontstaat zal Gebruiker een compensatieregeling aan Wederpartij aanbieden.
  In het geval dat Wederpartij een oud object heeft staan en het nieuw gekochte object deze komt vervangen, neemt de bezorgservice het oude object gratis mee indien dit object is afgekoppeld van de elektriciteit en waterleiding.
  Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
  Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
  Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
  Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
  Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
  Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.
  Artikel 9. Annulering
  Wederpartij heeft de mogelijk om de koop van het object na het overeenkomen van de overeenkomst binnen twee weken na acceptatie te annuleren.
  Wederpartij ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het object door Gebruiker wordt ontvangen een percentage daarvan terug. Dit percentage wordt door Gebruiker bepaald.
  Wederpartij dient schriftelijk of per e-mail een verzoek in te dienen voor terugname van het object. Hierin dient tenminste de staat van het object vermeld te staan.
  Artikel 10. Garantie
  Gebruiker garandeert dat het te leveren object voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
  De onder lid 1. genoemde garantie geldt, tenzij anders vermeldt, op apparatuur gedurende een periode van 24 maanden.
  De onder lid 1 genoemde garantie betreft een fabrieksgarantie. Het bewijs voor deze garantie is het aankoopbewijs dat Wederpartij van Gebruiker ontvangt.
  Indien het te leveren object niet voldoet aan deze garanties, zal Gebruiker het object binnen redelijke termijn naar keuze van Gebruiker repareren of – indien nodig – omruilen. Bij omruiling komt het retour gehaalde object in eigendom van Gebruiker.
  De in lid 1 t/m 4 omschreven garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, Wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het object of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het object niet bestemd is.
  Een garantie/serviceverzoek kunt u schriftelijk, per mail, per fax of telefonisch bij Gebruiker aanmelden.
  Artikel 11. Aansprakelijkheid

  Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
  Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  Gebruiker is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onkundig of oneigenlijk gebruik van Wederpartij.
  Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, of zover deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;
  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor veroorzaakte schade van een door Gebruiker verkocht object wanneer dit object ondeugdelijk door een derde, niet in uitvoering van gebruiker, is ingebouwd, uitgebouwd, gemonteerd en dergelijke.
  Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
  Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
  Artikel 12. Overmacht
  Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien Gebruiker daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker of de externe leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker worden daaronder begrepen.
  Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
  Artikel 13. Klachten
  Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de hoedanigheid van het object zullen door Gebruiker serieus in behandeling worden genomen. De klacht dient door de Wederpartij, binnen twee weken na het ontstaan van de klacht, per e-mail of schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Gebruiker zal de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken trachten op te lossen. Gebruiker zal telefonisch of per e-mail contact opnemen met de klant.
  Artikel 14. Verjaringstermijn
  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
  Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
  Artikel 15. Toepasselijk recht
  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woont. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  Partijen zullen eerst een beroep op de Nederlandse rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Bij eventuele geschillen is de rechtbank die bevoegd is in het arrondissement waarin Den Helder valt bij uitsluiting van anderen bevoegd.
  Artikel 16. Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

  Deze algemene voorwaarden zijn te verkrijgen bij Scheffer Witgoedspecialist op het bezoekadres Bedrijfsweg 3-H, 1785 AK Den Helder en op de website http://www.schefferwitgoed.nl
  Op nieuwe offertes, aanbiedingen en contracten is de laatste versie van de algemene voorwaarden van toepassing. Op reeds gedane offertes en aanbiedingen of afgesloten contracten zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals de algemene voorwaarden ten tijde ter hand zijn gesteld.

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »